03 Μαρτίου 2014
Download this file (1_1.pdf)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ 2012-2013 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ 2012-2013]
Download this file (1_2.pdf)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ 2012-2013 [Βιογραφικά Σημειώματα - Περίληψη Εργαστηρίων]

Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στοχεύουν:

Α. στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης πάνω σε θέματα:

Β. στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σχετικά με τους στόχους του Προγράμματος, τις στρατηγικές, τη δυναμική, τις προσδιορισμένες δράσεις του.

Ειδικότερα οι επιμορφωτικές δραστηριότητες διακρίνονται σε:

Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες γίνονται ανά περιφέρεια και ειδικότερα:

Οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου σε δημοτικά σχολεία που έχουν επιλεγεί ως επιμορφωτικά κέντρα και είναι τα

Επίσης, πραγματοποιούνται ενδοσχολικές ενημερωτικές συναντήσεις σε σχολεία απομακρυσμένα από τα επιμορφωτικά κέντρα.