01 Ιανουαρίου 2011

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά στην προσχολική αγωγή και στη συνέχεια η έγκαιρη εγγραφή τους στην Α΄ Δημοτικού, η εξοικείωσή τους με το σχολείο και η παραμονή τους σε αυτό σε όλη τη διάρκεια τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Στην προσπάθεια να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα υπάρξει η συνδρομή των εκπαιδευτικών του σχολείου, ειδικών επιστημόνων, κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, ειδικά επιμορφωμένων για τις ανάγκες του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα επιδιώκει επί της ουσίας την αρμονική ένταξη των μαθητών με ρόμικη καταγωγή στο εκπαιδευτικό σύστημα, με άμεσο στόχο τη μείωση της σχολικής διαρροής και αποτυχίας και έμμεσο στόχο την άρση του σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού των ρομά και την ενδυνάμωση των μελών της κοινότητάς τους.

Στο πλαίσιο αυτό στόχοι του έργου είναι: